https://www.traditionrolex.com/39
https://www.traditionrolex.com/39
Obchodní podmínky - Artmozaika.eu

Obchodní podmínky

Aukční řád

1. Vyhlašovatel Art Mozaika, s. r. o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ 06057667 (dále jen „dražebník“) organizuje aukci uměleckých děl na žádost vlastníků dražených předmětů formou neveřejné aukce dne 27. května 2017 od 11:00 hodin na adrese Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky.

2. Živá aukce se řídí podmínkami Aukčního řádu. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů.

3. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu. Informace k jednotlivým položkám v katalogu jsou poskytnuty prodávajícím a jsou konzultovány s odborníky. Je kladem důraz na maximální přesnost údajů. Dražebník však neručí za správnost a úplnost těchto údajů. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu. Dražitel má možnost seznámit se se všemi předměty před konáním aukce na předaukčních výstavách. Na reklamace ohledně ceny, stavu, popisu a funkčnosti předmětů nebude po udělení příklepu brán zřetel. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu.

4. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat u dražebníka. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě, že je dražitel právnická osoba, výpisem z obchodního rejstříku. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo.

5. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje:

·      100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 4.000,- Kč

·      500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 4.000,- Kč, ale méně než 10.000,- Kč

·      1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,- Kč, ale méně než 20.000,- Kč

·      2.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000,- Kč, ale méně než 50.000,- Kč

·      5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč

·      10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,- Kč, ale méně než 500.000,- Kč

·      50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,- Kč, ale méně než 1.000.000,- Kč

·      100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 1.000.000,- Kč a více.

Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

6. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 20%. Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak 21% DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem na účet Art Mozaika vedený u  Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, č. ú.: 2801212221 / 2010, IBAN: CZ1320100000002801212221, BIC: FIOBCZPPXXX, nebo hotově (u částek nepřevyšujících 250.000,- Kč) při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, nejpozději však do deseti pracovních dnů po skončení aukce, pokud není písemně dohodnuto jinak. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby, nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny.

7. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:

·      vyhotoví-li písemnou plnou moc na „dražebníka“ k zastoupení na dražbě

·      určí-li věci, které za něho má „dražebník“ dražit

·      určí-li limit, do kterého za něho má „dražebník“ přihazovat, a to pro každou věc zvlášť

·      dražit po telefonu lze po písemné dohodě

Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách dražebníka Art Mozaika - www.artmozaika.eu.

 

Tyto podmínky a ujednání Aukčního prodeje nabývají účinnosti dne 1. června 2017.

 

 

Art Mozaika, s.r.o.

Termíny kulturních programů

Kontakt

ART MOZAIKA s.r.o.
Politických vězňů 911/8
110 00 Praha 1
IČ: 06057667
DIČ: CZ06057667
tel.: +420 222 231 594
info@artmozaika.eu
www.artmozaika.eu

Otevírací doba

ÚTERÝ - PÁTEK 11 - 18 hod
https://www.traditionrolex.com/39